165 متری


واحد مورد نظر قابل تبدبل به رهن و اجاره میباشد. مبلغ تبدیل 1 میلیارد تومان ( ودیعه ) و 60 میلیون تومان ( اجاره ) میباشد.

155 متری


واحد مورد نظر قابل تبدبل به رهن و اجاره میباشد. مبلغ تبدیل 600 میلیون تومان ( ودیعه ) و 55 میلیون تومان ( اجاره ) میباشد.

Copyright® 2023 Designed by Alireza Esfandiyar